Báo cáo kho hàng

Báo cáo tổng quan về kho hàng, trong thời gian lọc những nguyên liệu/ mặt hàng đã được bán số lượng bao nhiêu, việc xuất nhập cũng được hiển thị tại đây.

Những thông tin sẽ có ở báo cáo kho hàng:

  • Tên nguyên liệu
  • Đơn vị
  • Đơn giá
  • Số lượng đầu kỳ
  • Số lượng bán
  • Thêm
  • Giảm
  • Tối thiểu
  • Số lượng cuối kỳ
  • Nguyên liệu sắp hết
Tổng quan sản phẩm
Báo cáo
Quản lý sản phẩm
Quản lý mã khuyến mại
Quản lý kho hàng
Quản lý cửa hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Thiết lập chung