Lịch sử kho hàng

Lịch sử kho hàng cho phép bạn xem được những thao tác có ảnh hưởng đến kho hàng như

  • Khởi tạo kho
  • Nhập kho
  • Xuất kho
  • Bán sản phẩm có liên kết kho hàng
  • Hủy bỏ nguyên liệu/ hàng tồn
Tổng quan sản phẩm
Báo cáo
Quản lý sản phẩm
Quản lý mã khuyến mại
Quản lý kho hàng
Quản lý cửa hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Thiết lập chung