Danh sách tồn kho

 • Danh sách tồn kho hiển thị tất cả các nguyên liệu / mặt hàng đang có trong kho cửa hàng. Cửa hàng sẽ quản lý kho theo 2 dạng nguyên vật liệu hoặc mặt hàng (Hàng tồn)
  • Nguyên vật liệu: Theo dõi số lượng của từng nguyên vật liệu, góp phần tao ra sản phẩm
  • Mặt hàng: Theo dõi số lượng của sản phẩm của cửa hàng
 • Danh sách tồn kho cũng sẽ báo cho bạn trạng thái của từng nguyên liệu, mặt hàng trong kho:
  • Còn hàng: Khi số lượng tồn cuối lớn hơn hoặc bằng số lượng tối thiểu
  • Sắp hết hàng: Khi số lượng tồn cuối nhỏ hơn số lượng tối thiểu và lớn hơn 0
  • Hết hàng: Khi số lượng tồn cuối nhỏ hơn hoặc bằng 0
 • Ở danh sách tồn kho, bạn có thể thêm mới, chỉnh sửa thông tin, số lượng nguyên liệu/ mặt hàng.
  • Thêm mới nguyên liệu
  • Điều chỉnh số lượng của nguyên liệu/ hàng tồn
  • Chỉnh sửa thông tin của nguyên liệu/ hàng tồn
  • Xóa nguyên liệu, hàng tồn

1. Nguyên vật liệu: là các thành phần tạo nên sản phẩm cuối của cửa hàng.

 • Thêm mới: Để thêm nguyên vật liệu, chọn nút Thêm mới và điền những thông tin về nguyên liệu rồi lưu lại.
 • Điều chỉnh số lượng nguyên liệu: Để tăng giảm số lượng của nguyên liệu, bạn chọn menu Kho hàng > Danh sách tồn kho> Di chuyển đến nguyên liệu muốn điều chỉnh và chọn dấu tăng giảm.
 • Điều chỉnh thông tin nguyên liệu: Để chỉnh sửa tên, đơn vị hay đơn giá của nguyên liệu
  • Bước 1: Chọn nguyên liệu, ấn nút Sửa
  • Bước 2: Chỉnh sửa thông tin của nguyên liệu
  • Bước 3: Ấn Lưu để hoàn thiện các thao tác sửa
 • Xóa nguyên vật liệu: Bạn có thể xóa từng nguyên liệu hoặc xóa nhiều nguyên liệu cùng 1 lúc.
  • Cách 1: Xóa từng nguyên liệu
  • Cách 2: Xóa nhiều nguyên liệu 1 lúc, bạn cần tích chọn những nguyên liệu muốn xóa và chọn nút Xóa

2. Hàng tồn: Để thêm mới hàng tồn thì khi thêm mới sản phẩm, cần chọn liên kết kho hàng > Quản lý mặt hàng. Khi này sản phẩm sẽ tự động được thêm vào hàng tồn ở kho hàng

 • Điều chỉnh số lượng hàng tồn: Vào Danh sách tồn kho > Hàng tồn > Nút tăng giảm số lượng
 • Điều chỉnh thông tin hàng tồn: Trong đó, thông tin có thể sửa là: Số lượng tối thiểu và đơn giá.
 • Xóa hàng tồn: Có thể xóa từng mặt hàng hoặc có thể xóa cùng lúc nhiều mặt hàng
  • Cách 1: Xóa từng hàng tồn
  • Cách 2: Xóa nhiều hàng tồn 1 lúc
Tổng quan sản phẩm
Báo cáo
Quản lý sản phẩm
Quản lý mã khuyến mại
Quản lý kho hàng
Quản lý cửa hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Thiết lập chung