Thiết lập tài khoản

Đây là phần thông tin, dữ liệu cá nhân của từng tài khoản, nhân viên có thể tự chỉnh sửa thông tin của mình cũng như xem lại hoạt động bán hàng của chính bản thân.

1. Thống kê doanh thu:

  • Nhân viên sẽ xem được doanh thu của cá nhân theo thời gian lọc mong muốn và có thể tải file xuống máy tính.

2. Lịch sử hoạt động:

  • Nhân viên xem lại những hoạt động của bản thân tại cửa hàng có quyền hạn

3. Thay đổi thông tin:

  • Nhân viên có thể thay đổi thông tin của chính bản thân ở đây như sửa tên, thay đổi ảnh đại diện.

4. Thay đổi mật khẩ:

  • Nhân viên thay đổi mật khẩu của tài khoản cá nhân tại đây và mật khẩu nhân viên thay sẽ riêng tư, chủ cửa hàng sẽ không biết được mật khẩu thay đổi làm gì.
Tổng quan sản phẩm
Báo cáo
Quản lý sản phẩm
Quản lý mã khuyến mại
Quản lý kho hàng
Quản lý cửa hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Thiết lập chung