Các loại hình khuyến mãi

Giảm tiền trên giỏ hàng: Loại khuyến mãi cho phép giảm số tiền đã thiết lập trên tổng giá trị của đơn hàng.

Giảm % trên giỏ hàng: Loại khuyến mãi cho phép giảm số tiền được tính dựa trên số % được giảm trên tổng giá trị đơn hàng.

Giảm tiền trên sản phẩm: Loại khuyến mãi cho phép giảm số tiền đã thiết lập trên giá tiền của 1 sản phẩm cụ thể.

Giảm % trên sản phẩm: Loại khuyến mãi cho phép giảm số tiền được tính dựa trên số % được giảm trên giá tiền của 1 sản phẩm cụ thể.

Ưu đãi món: Loại khuyến mãi cho phép mua một sản phẩm có giá ưu đãi khi đơn thỏa mãn mức tiền tối thiểu.

Tổng quan sản phẩm
Báo cáo
Quản lý sản phẩm
Quản lý mã khuyến mại
Quản lý kho hàng
Quản lý cửa hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Thiết lập chung