Thiết lập phòng \ bàn

Để hỗ trợ quản lý từng đặt hàng theo bàn, Wifi Cà Phê hỗ trợ bạn thiết lập từng bàn theo từng tầng, phòng. Tại đây bạn có thể nhận được chính xác đơn hàng đến từ đâu, vị trí và số lượng đơn hàng.

1. Thêm phòng:

Bước 1: Từ 'Thiết lập chung' , chọn 'Thiết lập phòng, bàn'

Bước 2: Chọn 'Thêm mới phòng' để sắp xếp các vị trị lớn như phòng, tầng, tòa,.. '

  • Nhập các trường thông tin và bấm Lưu để tạo phòng thành công
  • Thứ tự các phòng sẽ phụ thuộc vào thứ tự hiển thị mà bạn nhập.

Bước 3: Lưu lại thông tin phòng bằng nút "Lưu"

2. Thêm bàn:

Bước 1: Đến phòng mà bạn muốn thêm bàn, chọn thêm bàn

Bước 2: Điền các thông tin trong màn hình và bấm Lưu để tạp bàn thành công

Số ghế/ Số chỗ ngồi: giúp bạn quản lý và sắp xếp số lượng ghế giống với thực tế tại quán Thứ tự: Vị trí của các bàn tại cửa hàng

Tổng quan sản phẩm
Báo cáo
Quản lý sản phẩm
Quản lý mã khuyến mại
Quản lý kho hàng
Quản lý cửa hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Thiết lập chung