Thiết lập cửa hàng

1. Thiết lập cửa hàng: Nơi cho phép chỉnh sửa thông tin của cửa hàng

Các thông tin của cửa hàng

  • Sau khi điền các thông tin của cửa hàng, chọn Lưu để lưu lại thông tin mới của cửa hàng.
  • Lưu ý: Nếu cửa hàng có trạng thái đóng thì phòng/ bàn của cửa hàng đó được tạo cũng sẽ ở trạng thái đóng cửa.

2. Hướng dẫn thêm mới cửa hàng:

Chuỗi cửa hàng của bạn có thể có nhiều cửa hàng khác nhau. Và sau đây là cách giúp bạn thêm mới cửa hàng.

  • Bước 1: Chọn nút "Thêm mới cửa hàng"
  • Bước 2: Điền những thông tin cửa hàng vào ô
  • Bước 3: Nhấn nút "Lưu" để tạo cửa hàng
Tổng quan sản phẩm
Báo cáo
Quản lý sản phẩm
Quản lý mã khuyến mại
Quản lý kho hàng
Quản lý cửa hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Thiết lập chung