Thiết lập chuỗi cửa hàng

Thiết lập chuỗi cửa hàng: Nơi cho phép chỉnh sửa thông tin của chuỗi cửa hàng

Các thông tin của chuỗi cửa hàng

  • Sau khi điền các thông tin của chuỗi cửa hàng, chọn Lưu để lưu lại thông tin mới của chuỗi.
  • Lưu ý: Nếu chuỗi cửa hàng có trạng thái đóng thì các cửa hàng được tạo cũng sẽ ở trạng thái đóng cửa.
Tổng quan sản phẩm
Báo cáo
Quản lý sản phẩm
Quản lý mã khuyến mại
Quản lý kho hàng
Quản lý cửa hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Thiết lập chung