Báo cáo mặt hàng

Báo cáo mặt hàng sẽ cho bạn biết mặt hàng ở kho hàng trong thời gian lọc đã được đặt bao nhiêu lần và tổng số sản phẩm qua những lần đặt đó.

Tổng quan sản phẩm
Báo cáo
Quản lý sản phẩm
Quản lý mã khuyến mại
Quản lý kho hàng
Quản lý cửa hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Thiết lập chung