Hướng dẫn thêm mới nguyên liệu/hàng tồn

Nguyên vật liệu là các nguyên liệu tạo thành sản phẩm của cửa hàng, mỗi sản phẩm được bán sẽ ảnh hưởng đến số lượng các nguyên vật liệu.

Wifi Cà Phê có 2 cách để giúp bạn tạo nguyên vật liệu: Tạo trực tiếp các nguyên vật liệu và Tạo nguyên vật liệu tại màn tạo sản phẩm.

1. Tạo trực tiếp nguyên vật liệu

Bước 1: Chọn Kho hàng > Danh sách tồn kho > Thêm mới

Bước 2: Điền những thông tin trong màn thêm mới

  • Tên nguyên vật liệu
  • Đơn vị: đơn vị mà nguyên vật liệu được tính.
  • Số lượng ban đầu: Số nguyên liệu bạn nhập vào cửa hàng đầu tiên.
  • Số lượng tối thiểu: dựa vào số để Wifi báo cho bạn nguyên liệu còn hàng, sắp hết, hết hàng.
  • Đơn giá: giá nhập của nguyên vật liệu

2. Tạo nguyên vật liệu ở màn thêm mới sản phẩm

Khi bạn tạo sản phẩm mới hay điều chỉnh sản phẩm thì đều có mục liên kết với kho hàng và tại đây, Wifi Cà Phê có hỗ trợ bạn thêm mới nguyên vật liệu.

Bước 1: Chọn menu Sản phẩm > Danh sách > Nút thêm mới

Bước 2: Bật liên kết kho hàng > Quản lý nguyên liệu > Thêm mới nguyên liệu

Bước 2: Nhập thông tin màn thêm nguyên liệu và lưu

Ngoài nguyên vật liệu, bạn cũng có thể quản lý kho hàng bằng hàng tồn. Đây là những sản phẩm được liên kết trực tiếp với kho hàng. Sản phẩm còn hàng hay hết hàng trở nên dễ dàng quản lý hơn.

Để thêm hàng tồn, bạn cần vào màn thêm mới sản phẩm.

Bước 1: Chọn menu Sản phẩm > Danh sách > Nút thêm mới

Bước 2: Bật liên kết kho hàng và chọn quản lý mặt hàng

  • Số lượng: số sản phẩm ban đầu bạn nhập vào
  • Số lượng tối thiểu: dựa vào số này để báo sản phẩm đang ở trạng thái Còn hàng, Sắp hết hàng, Hết hàng.

Bước 3: Nhập tất cả thông tin ở màn thêm mới và Lưu.

Những nguyên vật liệu/ mặt hàng khi được thêm mới sẽ có thể xem ở màn Danh sách tồn kho.

Tổng quan sản phẩm
Báo cáo
Quản lý sản phẩm
Quản lý mã khuyến mại
Quản lý kho hàng
Quản lý cửa hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Thiết lập chung